LÆREPLAN

​Læreplan for KILDEN

Nedenstående er lavet på baggrund af “Bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske læreplaner af §8a i lov om Social Service , jf. lovbekendtgørelse nr. 764 bilag 1 pkt. 1 – 6

I KILDEN vil leg og aktiviteter i naturen samt musikalske aktiviteter spille en stor rolle i arbejdet med samtlige temaer i de pædagogiske læreplaner.

Barnets alsidige personlige udvikling

​Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget, – og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer i verden. I dette sociale fællesskab udvikles barnets personlighed over tid.

I Kilden skal børnene have mulighed for

 • at erfare sig ansvarligt passet på, holdt af og værdsat som en del af fællesskabet.
 • at lære at kunne se og forholde sig til sociale spil og konflikter med andre børn og voksne.
 • at kunne sige fra og til i fællesskabet uden at det truer det sociale tilhørsforhold eller den personlige integritet.
 • at være med i social sammenhæng med andre børn og voksne, som gør verden stor, sjov, underlig og spændende.

Barnets sociale kompetencer

​Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f.eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence indgår tre komponenter, nemlig empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder.

I Kilden skal børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. De skal have mulighed for:

 • at lege, samarbejde og løse opgaver i fællesskab.
 • at blive støttet i at danne venskaber og komme med i grupper, hvor de kan give og opnå anerkendelse fra andre.
 • at kommunikere med andre om det, der opleves sammen, og at indgå i en hverdag, der lægger op til fortællinger om denne fælles historie.


​Sprog

​Der er mange sprog som eksempelvis talesprog, sang, tegnsprog, kropsprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan børnene dels udtrykke deres egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå andres. Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig og modtage respons på egne udtryk.

Børnene i Kilden skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter, bl.a. ved

at blive støttet i at kommunikere nuanceret med bl.a. mimik, kropssprog og talesprog.

at få støtte til at tilegne sig strategier i forbindelse med at skabe kontakt og forståelse.

at indgå i samtaler med voksne eller andre børn, hvor der både tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar, eller hvor der i fællesskab planlægges fælles handlinger eller sættes ord på fælles oplevelser.

Krop og bevægelse

Kroppen udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelse lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed.

Børnene i Kilden skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse. De skal have mulighed for:

 • at udvikle motoriske kompetencer, fysisk styrke, udholdenhed og bevægelighed.
 • at møde mangfoldige bevægelsesudfordringer i dagligdagen.
 • at blive udfordret i varierede bevægelsesmiljøer, der bl.a. udnytter de muligheder der er i institutionens beliggenhed i umiddelbar tilknytning til skoven.


​Naturen og naturfænomener

​Naturen er en enestående legeplads for både krop og sind. Når børn leger i naturen får fantasien og samværet med andre spillerum og børnene udfordres på alle deres sanser. Samtidig er naturen en skattekiste som læringsrum. I skov, på mark, ved vandløbet… har børnene mulighed for at undersøge, eksperimentere og få førstehåndsindtryk om dyr, planter, vind, sten, vejret, miljø. (Lupper, undersøgelsesbakker, terrarier og fangstnet hører med når der skal undersøges og samles ting som kan eksperimenteres med).

Naturoplevelsen i barndommen har både en følelsesmæssig, kropslig og kognitiv dimension. Naturfaglig dannelse for børn i KILDEN handler om at få mangeartede naturoplevelser samt en interesse for og viden om naturen.

Børnene i KILDEN skal have mulighed for:

 • ​at være i naturen/skoven på forskellige årstider og der få anledning til at bruge krop og sanser.
 • at blive udfordret gennem leg i naturen og kunne opleve hvordan naturen er større end én selv.
 • at opleve naturen som kilde til æstetiske oplevelser og som et sted, hvor fantasien kan udfolde sig.
 • at fastholde og udvikle evnen til at forholde sig nysgerrigt undrende til de fænomener som opleves i naturen. De voksne er med til at skærpe børnenes opmærksomhed på det vi ser og hører på vores vej og i perioder sætter vi fokus på udvalgte temaer f.eks. månedens dyr, vejret, træerne i skoven, årstiden, fugleliv.


​Kulturelle udtryksformer og værdier

​Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesket møder verden med. Først i mødet med de andre og det der er anderledes, erkender vi vores ståsted, vores rødder og udviklingsmuligheder. Børns blik er sensitivt og lystfyldt. Respekten for dette blik er en forudsætning for at kunne inspirere og berige børns udvikling af kulturelle udtryksformer. Jo rigere udtryksformer, jo mere varieret bliver børnenes opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne. En opfattelse, som livet igennem skal bære og værdisætte et menneskes personlige og sociale identitet. Derfor lægger vi vægt på, at børnene i KILDEN skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, – øve sig i – afprøve en bred vifte af kulturelle udtryksformer.

Børnene i KILDEN skal have mulighed for:

 • ​at møde voksne som aktivt formidler kultur og som giver børnene alsidig inspiration til at udvikle forskellige kulturelle udtryksformer. I den forbindelse vil musik og sang spille en særlig rolle i institutionen.
 • at møde voksne, der sikrer, at børnene oplever kunst og kultur, så de på den baggrund kan improvisere, omforme og eksperimentere.
 • at blive bekendt med gamle traditioner som følger årets gang.

Firmanavn & CVR​

Musik- og Naturbørnehuset

CVR: ​32623638

Find os

Østerbro 4A

5690 Tommerup

Kontakt os